Dã Tẩu
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Giờ chẵn
Vượt Ải
Giờ lẻ
Hạt Hoàng Kim
19:30
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 23:59
Viêm Đế
14:25 16:25 18:25 20:25
Tống Kim
11:00 13:00 15:00 17:00 23:00
Thiên Tử
21:00
Vận Tiêu Bang Hội
20:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30 20:30 22:30
Thần Thú Hội Tụ [NEW]
22:10
 
Dã Tẩu
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Giờ chẵn
Vượt Ải
Giờ lẻ
Hạt Hoàng Kim
19:30
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 23:59
Viêm Đế
14:25 16:25 18:25 20:25
Tống Kim
11:00 13:00 15:00 17:00 21:00 23:00
Trống Bang Hội
20:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30 20:30 22:30
Thần Thú Hội Tụ [NEW]
22:10
Dã Tẩu
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Giờ chẵn
Vượt Ải
Giờ lẻ
Hạt Hoàng Kim
19:30
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 23:59
Viêm Đế
14:25 16:25 18:25 20:25
Tống Kim
11:00 13:00 15:00 17:00 21:00 23:00
Vận Tiêu Bang Hội
20:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30 20:30 22:30
Thần Thú Hội Tụ [NEW]
22:10
 
Dã Tẩu
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Giờ chẵn
Vượt Ải
Giờ lẻ
Hạt Hoàng Kim
19:30
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 23:59
Viêm Đế
14:25 16:25 18:25 20:25
Tống Kim
11:00 13:00 15:00 17:00 21:00 23:00
Trống Bang Hội
20:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30 20:30 22:30
Thần Thú Hội Tụ [NEW]
22:10
Dã Tẩu
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Giờ chẵn
Vượt Ải
Giờ lẻ
Hạt Hoàng Kim
19:30
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 23:59
Viêm Đế
14:25 16:25 18:25 20:25
Tống Kim
11:00 13:00 15:00 17:00 21:00 23:00
Công Thành Chiến
20:30
Vận Tiêu Bang Hội
20:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30 20:30
Loạn Chiến Cổ Mộ
22:30
Thần Thú Hội Tụ [NEW]
22:10
Dã Tẩu
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Giờ chẵn
Vượt Ải
Giờ lẻ
Hạt Hoàng Kim
19:30
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 23:59
Viêm Đế
14:25 16:25 18:25 20:25
Tống Kim
11:00 13:00 15:00 17:00 21:00 23:00
Trống Bang Hội
20:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30 20:30
Loạn Chiến Cổ Mộ
22:30
Thần Thú Hội Tụ [NEW]
22:10
Dã Tẩu
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Giờ chẵn
Vượt Ải
Giờ lẻ
Hạt Hoàng Kim
19:30
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 23:59
Viêm Đế
14:25 16:25 18:25 20:25
Tống Kim
11:00 13:00 15:00 17:00 21:00 23:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30 20:30 22:30
Boss Độc Cô Phong
20:00
Thần Thú Hội Tụ [NEW]
22:10